Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

tootylkooadaa
16:42
2167 7757 500
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa vialexxie lexxie
tootylkooadaa
16:41
1345 a211 500
tootylkooadaa
16:41
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
16:41
9337 ed93
Reposted fromzi zi vianastypsychotic nastypsychotic
tootylkooadaa
16:41
1209 e851 500
Reposted fromadkagar adkagar vianastypsychotic nastypsychotic
tootylkooadaa
16:40
8635 a5ac 500
tootylkooadaa
16:40

"Wiesz, związek dwojga ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej
jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy
okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej."

— — Jakub Żulczyk
Reposted fromjustyha justyha vianastypsychotic nastypsychotic
tootylkooadaa
16:40
3577 60d6
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
tootylkooadaa
16:40
3001 c026
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
tootylkooadaa
16:40
4425 1b7c 500
Reposted from1923 1923 vialaluna laluna
tootylkooadaa
16:40
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaluna laluna
16:40
2492 c0be
Reposted fromindie indie vialaluna laluna
tootylkooadaa
16:40
5251 3dbe 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vialaluna laluna

June 16 2015

tootylkooadaa
18:43
2185 600a 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
tootylkooadaa
18:43
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA vialexxie lexxie
tootylkooadaa
18:43
tootylkooadaa
18:42
tootylkooadaa
18:42
tootylkooadaa
18:42
8662 ee08
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge vialexxie lexxie

May 30 2015

17:29
5565 3edd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl